Interpretacja art. 90 Ustawy Prawo zamówień publicznych – problemyu z rażąco niską ceną.

Stwierdzenie złożenia w przetargu oferty z rażąco niską ceną niesie ze sobą szereg konsekwencji tak dla zamawiającego, jak i wykonawcy. O ile w poprzednim stanie prawnym samo stwierdzenie istnienia rażąco niskiej ceny było kłopotliwe, o tyle po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 19.10.2014r. ocena dokonywana przez zamawiającego uległa zasadniczo pewnej automatyzacji.

            Dnia 19 października 2014r. weszła w życie nowelizacja art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Obecnie przepis brzmi: „Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny(…).” Czytaj dalej

KIO: rażąco niska cena ma granice określone w ustawie

Nowelizując przepis art. 90 ust. 1 p.z.p., ustawodawca chciał zdefiniować pojęcie rażąco niskiej ceny i określił zobiektywizowane granice wartościowe, poniżej których cenę można potraktować jako rażąco niską. Okoliczność braku przekroczenia tych granic wpływa na ocenę, czy zaoferowaną cenę można potraktować, jako rażąco niską – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 proc. od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zdaniem Izby, jeżeli zamawiający niejako nadmiarowo doszedł do przekonania, że zamierza sprawdzić rzetelność podanej przez wykonawcę ceny, to przepis art. 90 ust. 1 p.z.p. nie może stać na przeszkodzie wdrożenia powyższej procedury. W takim przypadku stosownie do przepisu art. 90 ust. 2 p.z.p. obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Rozpatrując problem rażąco niskiej ceny w ofercie należy wskazać, że jeśli cena stanowi około 70, 65 proc. kwoty wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powiększonej o podatek VAT oraz około 77,18 proc. średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, to zamawiający z racji braku przekroczonych ustawowych granic wartościowych ceny ofertowej nie ma, co do zasady, obowiązku wszczęcia procedury sprawdzającej istnienie rażąco niskiej ceny.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 marca 2015 r., KIO 418/15

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 29 maja 2015 r.

Przychód z działalności gospodarczej – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2015 r. I SA/Gl 1028/14

Przychodem z działalności gospodarczej są nie tylko należności, jakie podatnik uzyskuje w wyniku jej realizowania (np. ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów) ale także to, co uzyska ze sprzedaży składników majątkowych wykorzystywanych w tej działalności. To zaś oznacza, że przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi kompletną regulację co do przedmiotowego zakresu opodatkowania zbycia składników majątkowych wykorzystywanych w działalności. Użycie w treści art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. partykuły „również” wskazuje jednoznacznie, że chociaż przychód w nim wymieniony jest przychodem z działalności gospodarczej, to jednak jest to przychód innego rodzaju niż ujęty w art. 14 ust. 1.

Czytaj dalej

Jakie są ewentualne roszczenia, przysługujące Deweloperowi z tytułu odstąpienia od umowy deweloperskiej z Nabywcą.

Na mocy Umowy deweloperskiej Deweloper zobowiązał się do przeniesienia na Nabywcę prawa własności do określonej nieruchomości, za co Nabywca zobowiązał się do zapłaty określonej ceny. W związku z zaleganiem przez Nabywcę z zapłatą określonych świadczeń pieniężnych Deweloper na mocy pisemnego oświadczenia odstąpił od Umowy deweloperskiej. W związku z odstąpieniem od Umowy, Nabywca (zarówno na podstawie § 14 lit. d Umowy deweloperskiej, jak i na podstawie art. 31 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) zobowiązany był do wyrażenia zgody na wykreślenie roszczenia o przeniesieniu własności nieruchomości. Pomimo wystosowania przez Dewelopera odpowiedniego wezwania, Nabywca nie wyraził wymaganej zgody.

Czytaj dalej

Zadośćuczynienie z uwagi na utratę członka rodziny. – VI ACa 510/14, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Zadośćuczynienie przyznawane na podstawie art. 448 k.c. kompensuje szkodę niemajątkową (krzywdę), której w związku ze śmiercią, spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego, doznają osoby najbliższe zmarłego, na skutek naruszenia ich własnego dobra osobistego w postaci prawa do więzi rodzinnej. Zadośćuczynienie przyznane z tego tytułu ma wyrównywać cierpienia spowodowane przedwczesną utratą członka rodziny, skutkującą naruszeniem chronionej prawem więzi rodzinnej i prawa do życia w rodzinie jako dobra osobistego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. VI ACa 510/14

Czytaj dalej

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli tego rodzaju działalność nie jest objęta zakresem działania przedsiębiorstwa sprzedawcy.

Wyrok

Sądu Apelacyjnego w Katowicach

z dnia 26 marca 2015 r.

V ACa 657/14

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli tego rodzaju działalność nie jest objęta zakresem działania przedsiębiorstwa sprzedawcy.

TEZA aktualna

Dwuletni termin przedawnienia przewidziany w art. 554 k.c. nie ma zastosowania do roszczeń z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli tego rodzaju działalność nie jest objęta zakresem działania przedsiębiorstwa sprzedawcy. Z uwagi na gospodarczy charakter sprawy termin przedawnienia wynosi zatem po myśli art. 118 k.c. trzy lata.

Czytaj dalej

Wstrzymanie dostawy przez wykonawcę zamówienia publicznego z uwagi na opóźnienie w zapłacie przez zamawiającego

Uprawnienia wykonawcy w zakresie uzasadnionego powstrzymywania się z wykonaniem świadczenia reguluje Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na mocy art. 14, umożliwia stosowanie przepisów kodeksu do czynności podejmowanych przez wykonawcę i zamawiającego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

            Analizując przepisy kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 552 k.c. Wynika z niego, że jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych, wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty. Jeśli termin ten bezskutecznie upłynie, to sprzedawca może odstąpić od umowy. Czytaj dalej

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką w okolicznościach zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną.

Obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają prawa wierzyciela do wszczęcia egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką. W przypadku jednak gdy wartość ustanowionej hipoteki przewyższa wartość nieruchomości egzekucja dla wierzyciela osobistego okaże się bezskuteczna.

Zgodnie z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelności zabezpieczone hipoteką korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami. Skierowanie egzekucji do nieruchomości obciążonej hipoteką spowoduje, że wierzyciel hipoteczny (podmiot, na rzecz którego ustanowiono hipotekę), nawet jeżeli nie prowadzi postępowania egzekucyjnego i tak otrzyma swoją wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż regulacja zawarta w art. 65 ust. 1 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Czytaj dalej

Możliwości potrącenia kosztów podnoszenia kwalifikacji pracownika z wynagrodzenia za pracę

Obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

W określonych przypadkach pracodawca jest zobowiązany do dokonywania potrąceń i taka czynność nie wymaga zgody pracownika. Pozostałe wierzytelności mogą być potrącane jedynie za zgodą pracownika. Czytaj dalej