Od 1 stycznia 2016r. nowe zasady naliczania odsetek, nie tylko w transakcjach handlowych.

Planowane zmiany w zasadach naliczania odsetek w transakcjach handlowych.

1-DSC_2154-001

W dniu 24 lipca 2015r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy. Proponowane zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i tym samym poprawy dyscypliny płatniczej (zmniejszenie opłacalności opóźniania płatności w transakcjach handlowych).

Poniżej postaram się przedstawić aktualny stan prawny oraz wpływ proponowanych zmian. Czytaj dalej

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe – jednolite przepisy dla obywateli UE

1-DSC_2154Posłowie przyjęli końcowe brzmienie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają zapewnić efektywne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Czytaj dalej

Dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych przez zamawiających i podmioty nieposiadające statusu zamawiających

Z przepisów ustawy Pzp nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP.

1-DSC_2154W wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż przepisy ustawy Pzp nie stoją na przeszkodzie wspólnemu udzielaniu zamówień przez podmioty o niejednolitym statusie, tj. posiadające status zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 i art. 3 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmioty, które takiego statusu nie posiadają.

Czytaj dalej

Europejskie standardy dotyczące listów zastawnych

Polska wprowadza europejskie standardy dotyczące listów zastawnych

1-1-DSC_2154Sejm zakończył parlamentarny etap prac nad nowelizacją ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem regulacji jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowoczesnych rozwiązań dotyczących tych papierów wartościowych. Mają one wzmocnić stabilność systemu bankowego oraz bezpieczeństwo wierzycieli.

Czytaj dalej

Ułatwienia dla rodziców w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi

Sejm poparł ułatwienia dla rodziców w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

1-1-DSC_2154Na ostatnim posiedzeniu posłowie przyjęli nowelizację – Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Czytaj dalej

Większa rola mediacji w sprawach cywilnych

Będzie większa rola mediacji w sprawach cywilnych

1-DSC_2154-001To istota uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji w sprawach cywilnych. Powinno zmniejszyć to obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw.

Czytaj dalej