Faktura wadliwa podstawą rozliczenia podatkowego

1-DSC_2154Faktura dotknięta wadą formalną (np. w zakresie danych nabywcy), która z uwagi na wagę uchybienia, może zostać skorygowana notą korygującą, umożliwia podatnikowi realizację prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego w przewidzianych terminach niezależnie od tego, czy formalne wady faktury zostaną skorygowane, jeżeli tylko nie zachodzi ryzyko oszustwa lub nadużycia.

Czytaj dalej

Prawo pacjenta do bezpłatnego transportu do domu po zakończeniu leczenia

1-1-DSC_2154Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w ramach uprawnień pacjenta znajduje się również możliwość do skorzystania z bezpłatnego transportu po zakończeniu leczenia. Nie jest to oczywiście uprawnienie bezwzględne i bezwarunkowe, ale wobec braku powszechnej wiedzy, tak po stronie świadczeniobiorców (pacjentów) jak i świadczeniodawców (podmiotów opieki zdrowotnej) możliwość ta nie jest w pełni wykorzystywan ani też prawidłowo stosowana.

Czytaj dalej

Możliwości potrącenia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę

1-1-DSC_2154Obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę. W określonych przypadkach pracodawca jest zobowiązany do dokonywania potrąceń i taka czynność nie wymaga zgody pracownika. Pozostałe wierzytelności mogą być potrącane jedynie za zgodą pracownika.

Czytaj dalej

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach wykonawców

1-1-DSC_2154Jedną z podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania. Ustawa wprowadzając generalną zasadę jawności w stosunku do złożonych ofert, czyni jednak zastrzeżenie, iż zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się wykonawca?

Czytaj dalej

Kontynuacja działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy

1-1-DSC_2154Wniesienie wkładu do spółki jawnej założonej przez spadkobierców nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej na ich własny rachunek. Tak wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 23 września 2015 r. na interpelację poselską.

Czytaj dalej

Nowelizacja prawa spadkowego

1-1-DSC_2154Nowelizacja prawa spadkowego .

Po nowelizacji Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 539) zasadą staje się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – nie zaś, jak dotychczas, wprost. W ciągu sześciu miesięcy od dnia, gdy spadkobierca dowie się o spadku, będzie mógł też złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, czyli z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe albo odrzucić spadek.

Przepisy wprowadzają także instytucję prywatnego wykazu inwentarza. Wykaz ten będzie służył ustaleniu stanu majątku spadkowego (aktywa i pasywa) bez narażania spadkobierców na nadmierne koszty. W wykazie inwentarza z należytą starannością będzie się ujawniać przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość. Jeżeli po złożeniu wykazu inwentarza przez uprawnione do tego osoby ujawnią się składniki majątku lub zobowiązania spadkowe nieumieszczone w wykazie, będzie istniał obowiązek uzupełnienia wykazu. Wykaz inwentarza będzie mógł być złożony u notariusza, w sądzie spadku lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

Wspólnik nie wrzuci w koszty zaległości w PCC

1-1-DSC_2154Zapłacony PCC, związany z przekształceniem sp. z o.o. w spółkę komandytową, może stanowić koszt uzyskania przychodów. Kosztem nie są jednak już odsetki od zaległości podatkowych w PCC. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2015 r.

Czytaj dalej

Sąd nie może orzec więcej niż chce powód.

1-1-DSC_2154Zakaz orzekania ponad żądanie oznacza, że o treści wyroku zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd nie może zasądzać czego innego od tego, czego żądał powód ani tym bardziej, więcej niż się on domagał – przypomniał Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej