Interpretacja art. 90 Ustawy Prawo zamówień publicznych – problemyu z rażąco niską ceną.

Stwierdzenie złożenia w przetargu oferty z rażąco niską ceną niesie ze sobą szereg konsekwencji tak dla zamawiającego, jak i wykonawcy. O ile w poprzednim stanie prawnym samo stwierdzenie istnienia rażąco niskiej ceny było kłopotliwe, o tyle po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 19.10.2014r. ocena dokonywana przez zamawiającego uległa zasadniczo pewnej automatyzacji.

            Dnia 19 października 2014r. weszła w życie nowelizacja art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Obecnie przepis brzmi: „Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny(…).” Czytaj dalej

KIO: rażąco niska cena ma granice określone w ustawie

Nowelizując przepis art. 90 ust. 1 p.z.p., ustawodawca chciał zdefiniować pojęcie rażąco niskiej ceny i określił zobiektywizowane granice wartościowe, poniżej których cenę można potraktować jako rażąco niską. Okoliczność braku przekroczenia tych granic wpływa na ocenę, czy zaoferowaną cenę można potraktować, jako rażąco niską – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 proc. od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zdaniem Izby, jeżeli zamawiający niejako nadmiarowo doszedł do przekonania, że zamierza sprawdzić rzetelność podanej przez wykonawcę ceny, to przepis art. 90 ust. 1 p.z.p. nie może stać na przeszkodzie wdrożenia powyższej procedury. W takim przypadku stosownie do przepisu art. 90 ust. 2 p.z.p. obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Rozpatrując problem rażąco niskiej ceny w ofercie należy wskazać, że jeśli cena stanowi około 70, 65 proc. kwoty wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powiększonej o podatek VAT oraz około 77,18 proc. średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, to zamawiający z racji braku przekroczonych ustawowych granic wartościowych ceny ofertowej nie ma, co do zasady, obowiązku wszczęcia procedury sprawdzającej istnienie rażąco niskiej ceny.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 marca 2015 r., KIO 418/15

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 29 maja 2015 r.