Wstrzymanie dostawy przez wykonawcę zamówienia publicznego z uwagi na opóźnienie w zapłacie przez zamawiającego

Uprawnienia wykonawcy w zakresie uzasadnionego powstrzymywania się z wykonaniem świadczenia reguluje Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na mocy art. 14, umożliwia stosowanie przepisów kodeksu do czynności podejmowanych przez wykonawcę i zamawiającego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

            Analizując przepisy kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 552 k.c. Wynika z niego, że jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych, wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty. Jeśli termin ten bezskutecznie upłynie, to sprzedawca może odstąpić od umowy. Unormowania zawarte w art. 552 k.c. odnoszą się do umów, w których zarówno dostarczenie rzeczy sprzedanych, jak i zapłata ceny mają następować częściami lub periodycznie. Zaznaczyć jednak należy, iż prawo wstrzymania dostawy na podstawie omawianego przepisu uwarunkowane jest uprzednim wyznaczeniem kupującemu terminu do zabezpieczenia spłaty.

Innym przepisem kodeksu cywilnego regulującym omawiane zagadnienie jest art. 490, który brzmi:

„§1. Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.

§2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony.”

            Zobowiązanie z niejednoczesnymi świadczeniami wzajemnymi jest oparte na założeniu, że zobowiązany do spełnienia świadczenia późniejszego rzeczywiście tego dokona. Sytuacja ulega zmianie, gdy ze względu na zły stan majątkowy tego zobowiązanego pojawia się w tym zakresie wątpliwość, wówczas bowiem świadczący najpierw może powstrzymać się ze swoim świadczeniem. Zaleganie z zapłatą wynagrodzenia jest czynnikiem uzasadniającym powzięcie wątpliwości co do stanu majątkowego zamawiającego. W takiej sytuacji wstrzymanie dostawy przez wykonawcę będzie usprawiedliwione. Powołując się w praktyce na art. 490 k.c. trzeba jednak zwrócić uwagę na rzeczywisty termin wykonania dostawy. Dla przyjęcia, że wstrzymanie dostawy przez wykonawcę było zasadne i usprawiedliwione, istotne jest, by opóźnione wykonanie dostawy nie nastąpiło przed uregulowaniem należności przez zamawiającego bądź po upływie znacznego okresu od dnia zapłaty. W przeciwnym razie zamawiający może przypuszczać, iż opóźnienie w dostawie nastąpiło w rzeczywistości z przyczyn innych aniżeli wątpliwości w zakresie stanu majątkowego zamawiającego.

            W celu uniknięcia dochodzenia przez zamawiającego ewentualnej zapłaty kar umownych, konieczne będzie wystosowanie do zamawiającego pisma wyjaśniającego opóźnienie w dostawie, z powołaniem się na art. 490 k.c.

Autor: Marcin Lampart – Radca Prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s