Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką w okolicznościach zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną.

Obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają prawa wierzyciela do wszczęcia egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką. W przypadku jednak gdy wartość ustanowionej hipoteki przewyższa wartość nieruchomości egzekucja dla wierzyciela osobistego okaże się bezskuteczna.

Zgodnie z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelności zabezpieczone hipoteką korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami. Skierowanie egzekucji do nieruchomości obciążonej hipoteką spowoduje, że wierzyciel hipoteczny (podmiot, na rzecz którego ustanowiono hipotekę), nawet jeżeli nie prowadzi postępowania egzekucyjnego i tak otrzyma swoją wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż regulacja zawarta w art. 65 ust. 1 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Jak wskazuje bowiem treść art. 1025 § 1 k.p.c. pierwszeństwo przed wierzytelnościami hipotecznymi mają należności alimentacyjne oraz należności z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Przy określaniu celowości wszczęcia egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką zasadne będzie przybliżone oszacowanie przez wierzyciela wartości nieruchomości oraz określenie ile jest hipotek na danej nieruchomości oraz jaka jest ich łączna wysokość. Jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość będzie przedstawiać wartość wyższą niż wysokość hipotek wszczęcie przedmiotowej egzekucji będzie celowe. Należy przy tym jednak pamiętać, że na drugiej licytacji cena wywołania wynosi 2/3 wartości pierwotnie oszacowanej ceny nieruchomości. Warto także podkreślić, iż oszacowania nieruchomości dokonuje biegły. Zaliczkę zaś na biegłego, a następnie na ogłoszenia w prasie o licytacjach, uiszcza wierzyciel, a jest to kwota co najmniej 1.500,00 zł.

Kwestię wykonania wyroku w razie wniesienia skargi kasacyjnej reguluje art. 388 k.p.c. Co do zasady wyroki sądu drugiej instancji są prawomocne i wykonalne. Jednak w sytuacji, gdy na skutek wykonania orzeczenia stronie mogłaby być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd na wniosek, może wstrzymać wykonanie orzeczenia sądu drugiej instancji bądź uzależnić wykonanie tego orzeczenia od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Zabezpieczenie może polegać na wstrzymaniu wydania powodowi sum pieniężnych po ich wyegzekwowaniu od pozwanego lub na wstrzymaniu sprzedaży zajętego majątku. Należy zwrócić również uwagę na § 3 przytoczonego przepisu, zgodnie z którym do czasu upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wstrzymuje się z urzędu sprzedaż nieruchomości. Obowiązek wstrzymania z urzędu sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 388 § 3 istnieje dopóty, dopóki nie została wniesiona skarga kasacyjna. Po jej wniesieniu wstrzymanie dalszego wykonania orzeczenia sądu drugiej instancji zależy od wniosku strony.

W świetle powyższego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, po wniesieniu skargi kasacyjnej, będzie możliwe w przypadku, gdy pozwany nie wniesie stosownego wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku. Zaznaczyć jednak należy, że wierzyciel, który wyegzekwował świadczenie na podstawie nieprawomocnego, ale wykonalnego orzeczenia sądu drugiej instancji, powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu tego świadczenia (wyrok SN z dnia 26 lutego 2004r., OSNC 2005/3/49). Inaczej mówiąc, w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej, wierzyciel zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej w drodze egzekucji należności.

Autor: Marcin Lampart – Radca Prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s