Fizjoterapeuta tylko z odpowiednimi kwalifikacjami

1-1-DSC_2154Uchwalona na 101. posiedzeniu Sejmu ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wyłącznie profesjonalistom. Akt określa m.in. zasady wykonywania tego samodzielnego zawodu medycznego, uzyskiwania prawa jego wykonywania, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

Czytaj dalej

Nagranie rozmowy dowodem… drugiej kategorii.

1-DSC_2154-001Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał, że nagrana rozmowa może być dopuszczona w postępowaniu sądowym jako dowód. Bez względu na to jednak należy pamiętać, że wartość takiego dowodu jest dyskusyjna w kontekście zasady bezpośredniości procesu cywilnego.

Czytaj dalej

Kara umowna środkiem mobilizującym do wykonania umowy.

1-DSC_2154-001Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. „surogatem odszkodowania” za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Kara umowna jako dodatkowe zastrzeżenie umowne służyć ma zdyscyplinowaniu dłużnika do wykonania zobowiązania.

Czytaj dalej

Wolność słowa; ograniczenia wolności słowa – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

1-DSC_2154-001Przewidziana w kodeksie wykroczeń kara grzywny albo aresztu za demonstracyjne okazywanie w miejscach publicznych lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom jest zgodna z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

21 września 2015 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia wolności słowa.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 49 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń  jest zgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.

Czytaj dalej

Nowe możliwości refundacji kosztów pracy nowozatrudnionych od 1 stycznia 2016 r.

1-DSC_2154-001

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. możliwa będzie refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Refundacja obejmie okres 12 miesięcy.

Czytaj dalej