Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

house-number-446044_1920Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie trzeba uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania.

Czytaj dalej

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką w okolicznościach zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną.

Obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają prawa wierzyciela do wszczęcia egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką. W przypadku jednak gdy wartość ustanowionej hipoteki przewyższa wartość nieruchomości egzekucja dla wierzyciela osobistego okaże się bezskuteczna.

Zgodnie z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelności zabezpieczone hipoteką korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami. Skierowanie egzekucji do nieruchomości obciążonej hipoteką spowoduje, że wierzyciel hipoteczny (podmiot, na rzecz którego ustanowiono hipotekę), nawet jeżeli nie prowadzi postępowania egzekucyjnego i tak otrzyma swoją wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż regulacja zawarta w art. 65 ust. 1 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Czytaj dalej