Baza danych o produktach i opakowaniach – dodatkowe obowiązki przedsiębiorców

high-bay-408222_1920W związku z pojawiającymi się w tzw. przestrzeni medialnej, informacjami dotyczącymi Bazy danych o produktach i opakowaniach, Kancelaria wyjaśnia:

Podstawa prawna

Obowiązek rejestracji podmiotów w Bazie danych o produktach i opakowaniach wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.). Ustawa ta zakłada prowadzenie przez marszałków województw rejestrów podmiotów wprowadzających produkty oraz wprowadzających produkty w opakowaniach (art. 49 ust. 1 ustawy). Wpis do rejestru odbywa się na wniosek oraz, w niektórych przypadkach, z urzędu. Co istotne, obowiązek wpisu na wniosek, nie jest obowiązkiem nowym, ale zasadniczo obowiązuje już od 2018r. i, zgodnie z art. 50 ust. 2, wpis jest wymagany przed podjęciem działalności w danym – określonym w art. 50 ust. 1- zakresie.

Zakres podmiotowy obowiązku:

Wpis na wniosek, dotyczy przedsiębiorców wymienionych w art. 50 ustawy. Są to następujące kategorie podmiotów:
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 578 i 1479):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu niniejszej ustawy:
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach;
g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

7) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403):
a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Test podmiotowy.

Wpis na wniosek, mimo sprecyzowania w art. 50 ust. 1 kręgu adresatów tego obowiązku, sprawia jednak problemy związane ze zidentyfikowaniem istnienia konieczności spełnienia tego obowiązku przez konkretny podmiot. Dlatego też, uruchomiona została strona internetowa, na której można wykonać test, mający na celu pomóc w określeniu, czy dany podmiot musi złożyć wniosek i uzyskać wpis. Adres strony to: www.bdo.mos.gov.pl

Należy jednak zastrzec, że wskazany wyżej test, ma – według informacji zamieszczonej na stronie, jedynie charakter informacyjny.
Ogólnie, można wskazać, że obowiązek złożenia wniosku i uzyskania wpisu do BDO ciąży na przedsiębiorcach, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów (patrz dalej pkt 3.2) i 3)),
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • są producentami, importerami oraz wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań.

Wyłączenia z obowiązku wpisu do BDO.

Przewiduje się dwie kategorie zwolnień:
1) zwolnienie podmiotowe –art. 51 ust. 2 ustawy:
– osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
– podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
– podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
– transportujący wytworzone przez siebie odpady;
– wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

2) zwolnienie przedmiotowe, związane są z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów i określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1431). Załącznik do rozporządzenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. Istotne – zwolnienie przedmiotowe dotyczy tylko i wyłącznie rodzajów i ilości odpadów wskazanych w rozporządzeniu. Jeśli dany podmiot jest w posiadaniu innego rodzaju odpadów albo w innych – większych ilościach, podlega obowiązkowi.

Wpis do BDO.

1. Wpis z urzędu, dokonywany jest wobec podmiotów wskazanych w art. 51 (ogólnie mówiąc, są to podmioty, które prowadzą profesjonalną działalność w zakresie gospodarki odpadami).
2. Istotne: od 1 stycznia 2020r., wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również przekazanie sprawozdań za 2019 r. wynikających z ustawy o odpadach można będzie złożyć tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto w BDO.

3. Wniosek, zgodnie z art. 53 ust. 1 składa się do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, pisemnie bądź przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej.

Brak wpisu do BDO, pomimo obowiązku, może skutkować nałożeniem wysokiej kary administracyjnej, dlatego istotne jest dokonanie weryfikacji obowiązku uzyskania wpisu do BDO oraz jeśli będzie ona pozytywna – jak najszybsze złożenie wniosku.

 

opracował:
radca prawny Michał Stempin

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s