Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej

1-teczka-marcin-lampart-v01Dnia 5 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w istotny sposób ogranicza zakres tajemnicy lekarskiej.

Czytaj dalej

Udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

1-DSC_2154Możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta również po jego śmierci może mieć bardzo istotne znaczenie dla członków jego rodziny. Nie chodzi tutaj tylko o roszczenia względem lekarzy prowadzących, ale również, a może wręcz przede wszystkim, o profilaktyczną ochronę zdrowia spokrewnionych ze zmarłym osób. Informacje zwarte w dokumentacji medycznej zmarłego mogą mieć istotne znaczenie dla wczesnego wykrycia chorób genetycznych, ale i chorób, którymi zmarły mógł jeszcze za życia zarazić swoją rodzinę.

Czytaj dalej

Prawo pacjenta do bezpłatnego transportu do domu po zakończeniu leczenia

1-1-DSC_2154Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w ramach uprawnień pacjenta znajduje się również możliwość do skorzystania z bezpłatnego transportu po zakończeniu leczenia. Nie jest to oczywiście uprawnienie bezwzględne i bezwarunkowe, ale wobec braku powszechnej wiedzy, tak po stronie świadczeniobiorców (pacjentów) jak i świadczeniodawców (podmiotów opieki zdrowotnej) możliwość ta nie jest w pełni wykorzystywan ani też prawidłowo stosowana.

Czytaj dalej

Do przyznania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta nie jest konieczne spełnienie przesłanki szkody na osobie

Ochrona prawa do informacji o swoim stanie zdrowia.

Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia podlega ochronie jako prawo osobiste do zdrowia sensu largo, czyli znajomości własnego ciała oraz możliwościach jego zachowania i zachodzących w nich procesów. W tym kontekście pacjent winien mieć pełne spectrum wiedzy o swoim stanie zdrowia. Art. 19a u.z.o.z. chroni godność, prywatność i autonomię pacjenta i nie wymaga powstania szkody na osobie, gdyż zadośćuczynienie może być przyznane przez sam fakt naruszenia. Art. 19a u.z.o.z. jest bowiem przepisem chroniącym dobra osobiste pacjenta, zatem podobnie, jak inne dobra osobiste z art. 23 k.c. nie wymaga powstania szkody. Stanowi on samodzielną podstawę odpowiedzialności, zaś odesłanie do art 448 k.c. oznacza tylko tyle, że sąd powinien przy ustalaniu zadośćuczynienia stosować reguły ustalone na gruncie art. 448 k.c.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. VI ACa 651/14

Czytaj dalej