CIT-8 dla spółki przejmowanej.

taxes-646512_1920Istnieją rozbieżności w teorii i w praktyce względem ewentualnego obowiązku sporządzenia CIT-8 dla spółki przejmowanej za okres do dnia przejęcia oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W celu weryfikacji i ustalenia prawidłowego stanowiska i postępowania zasadniczo należy zwrócić uwagę na dwa przepisy tj. art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: pdop), który odnosi się do obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych w następujący sposób:
Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Takim odrębnym przepisem na pewno może być art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który z kolei brzmi następująco:
2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d:
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6 )na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7)n a inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami
– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Ustawa o rachunkowości w art. 12 ust. 3 określa jednak wyjątki od obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych w następujący sposób:
3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:
1) przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
2) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;
3)(uchylony).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w orzeczeniu z dnia 9 lipca 2013r. sygn. akt I SA/Rz 411/13 sformułował, w oparciu o przytoczone wyżej przepisy, że:
Gdy do przejęcia spółki dochodzi metodą łączenia udziałów nie powstanie obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, tożsamy z zakończeniem roku obrotowego tejże spółki (art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p.) na skutek jej przejęcia, z uwagi na wyjątek od ogólnej zasady obowiązującej w tym zakresie, określonej w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z 1994 r. o rachunkowości.

Problem jaki jednak się w tym momencie pojawia, to określenie, czy rzeczywiście dokonanie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. jest dokonywane „metodą łącznia udziałów”, opisaną w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, ponieważ nie ma bezpośredniego przełożenia metod łączenia spółek przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych – nie można wprost wskazać, że dokonanie połączenia w danym trybie skutkuje tym, że zostaje ono rozliczone „metodą łączenia udziałów”.

Biorąc pod uwagę powyższe najbezpieczniej wydaje się uznać, że nie zachodzi przewidziany w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości wyjątek od obowiązki zamknięcia ksiąg i tym samym dokonać ich zamknięcia oraz rozliczenia CIT-8 według art. 8 ust. 6 ustawy pdop. Zresztą sam przepis art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości posługuje się sformułowaniem „ można nie zamykać ksiąg”, zatem jest to możliwość, a nie obowiązek – regułą jest zamknięcie ksiąg, a ich niezamykanie jedynie możliwością, z której można, ale nie trzeba, korzystać.

Autor: Michał Stempin – Radca Prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s