Zabieg bez zgody pacjenta jest bezprawny.

medical-563427_1920aNiezależnie od wiedzy pacjenta, w przypadku zabiegu operacyjnego przeprowadzanego wyłącznie w celach estetycznych obowiązkiem lekarza jest uzyskać zgodę pacjenta na zabieg, która to będzie miała znaczenie jednak tylko wtedy, gdy pacjent zostanie uprzednio poinformowany o wszelkich możliwych do przewidzenia skutkach interwencji chirurgicznej – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego lekarza zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrot kosztów zabiegu oraz późniejszego leczenia. Wyjaśniła, że poddała się zabiegowi usuwania blizn, jednak pozwany nie uświadomił jej przed jego przeprowadzeniem o komplikacjach, które w związku z tym mogą wystąpić. W związku z tym, że zabieg się nie udał, pozostawiając oszpecenie w miejscu użycia lasera, powódka wpadła w depresję. Pozwany zaprzeczył jej twierdzeniom. Jego zdaniem nie popełnił błędu lekarskiego, a sam zabieg wykonał zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i praktyki medycznej.

Argumentacja pozwanego i przeprowadzone dowody przekonały Sąd I instancji i powództwo oddalił. Jego zdaniem udzielone przez pozwanego powódce informacje o sposobie przeprowadzenia zabiegu, ewentualnych powikłaniach i możliwych rezultatach odpowiadały wiedzy lekarskiej. Sam zabieg został natomiast wykonany prawidłowo. Sąd podkreślił, że warunkiem przyjęcia, że doszło do błędu medycznego, a w konsekwencji, że istnieją podstawy do uzyskania odszkodowania czy zadośćuczynienia, jest ustalenie, że postępowanie lekarza było obiektywnie niezgodne ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej oraz miało charakter zawiniony, a tego powódka nie dowiodła. Ponadto, zdaniem Sądu, powódka wyrażając zgodę na zabieg wzięła na siebie ryzyko jego niepożądanych, ale typowych skutków.

Zgoda pacjentki była nieuświadomiona

Sąd II instancji zmienił rozstrzygnięcie. Zauważył bowiem, że Sąd Okręgowy wadliwie rozłożył ciężar dowodu, nakładając na powódkę obowiązek wykazania, że udzielono jej informacji o ryzyku i skutkach zabiegu. Okoliczność, że zgoda powódki miała charakter uświadomiony powinien był bowiem wykazać pozwany lekarz. Sąd zwrócił uwagę, że za dowód udzielenia informacji w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 r. uznany został fakt, że powódka poddała się zabiegowi. W związku z tym, Sąd przypomniał, że zgoda pacjenta musi być zgodą „objaśnioną” i „poinformowaną”, co wyraża się w świadomej akceptacji ryzyka dokonania zabiegu i przejęciu go na siebie. Dopiero taka zgoda wyłącza bezprawność interwencji lekarza. Sama natomiast aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda spełniająca wymogi powołanego przepisu. Działanie lekarza w takiej sytuacji jest działaniem podjętym w warunkach bezprawności.

Zdaniem Sądu pozwany nie poinformował właściwie powódki, że zabieg może nie przynieść pożądanego efektu oraz jaki przebieg będzie miało leczenie. W tym stanie rzeczy działanie pozwanego, wobec bezskuteczności zgody, było nie tylko bezprawne, ale też zawinione, jako wynikające z jego niedbalstwa, w zakresie uświadomienia pacjenta o charakterze zabiegu. Sąd podkreślił, że przez naruszenie prawa powódki do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu pozwany naruszył jej nietykalność cielesną, godność i prywatność oraz autonomię rozumianą jako swobodę decyzji o nie poddawaniu się interwencji medycznej. Z tego tytułu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie jej ciała i rozstrój zdrowia wywołane przeprowadzonym zabiegiem na zasadzie art. 415 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. i art. 445 § 1 k.c.

Mając na uwadze zakres cierpień fizycznych i psychicznych powódki Sąd Apelacyjny uznał, że kwota 20.000 zł jest odpowiednia by im zadośćuczynić. Zabieg usuwania blizn nie doprowadził bowiem do trwałego uszczerbku zdrowia powódki, a ponadto, gdyby powódka wyraziła świadomą zgodę na zabieg, pozwany lekarz nie odpowiadałby w ogóle za jego rezultat.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.11.2017 r., sygn. akt V ACa 153/17

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s