Egzekucja bankowego tytułu wykonawczego przerywa przedawnienie, tylko gdy roszczenia dochodzi bank

1-teczka-marcin-lampart-v01W świetle aktualnego orzecznictwa nabywca wierzytelności, który nie jest bankiem, nie może skutecznie powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia na skutek skierowania do egzekucji bankowego tytułu wykonawczego – uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Strona powodowa, będąca nabywcą wierzytelności, skierowała przeciwko pozwanym pozew o zapłatę kwoty ponad 246 tys. zł. z tytułu niespłaconego kredytu zaciągniętego w 2007 r. Pozwani bronili się zarzutem przedawnienia roszczenia.

Sąd okręgowy wydał nakaz zapłaty, od którego pozwani wnieśli sprzeciw. Następnie sąd wydał wyrok uwzględniający powództwo w całości.

Ustalenia SO

Sąd pierwszej instancji ustalił, że pozwani zawarli w 2007 r. umowę kredytu hipotecznego z bankiem. Kredyt miał zostać spłacony w kilkuset miesięcznych ratach. Z uwagi na niedokonanie spłaty części rat kredytu, bank wypowiedział umowę i postawił całe niespłacone zobowiązanie w stan wymagalności.

Egzekucja bankowego tytułu egzekucyjnego

W związku z nieuregulowaniem przez pozwanych zadłużenia, bank wystawił w 2011 r. bankowy tytuł egzekucyjny, który następnie został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tak sporządzony tytuł wykonawczy, bank skierował do egzekucji komorniczej, która trwała od 2011 r. do 2015 r. Postępowanie egzekucyjne zostało jednak umorzone, a egzekucja nie doprowadziła do zaspokojenia należności wierzyciela.

Cesja wierzytelności

Bank dokonał sprzedaży wierzytelności przysługującej mu przeciwko pozwanym na rzecz strony powodowej. Nabywca wierzytelności został ujawniony w księdze wieczystej jako wierzyciel hipoteczny. Strona powodowa wezwała pozwanych do zapłaty, jednakże nie uregulowali oni swego zobowiązania.

Uwzględnione powództwo

Sąd okręgowy uznał powództwo za uzasadnione. Sąd ten przyjął, że strona powodowa udowodniła stosownymi dokumentami istnienie długu pozwanych i jego wysokość. Strona powodowa wykazała też w sposób prawidłowy, że nabyła wierzytelność przeciwko pozwanym. W szczególności na tę okoliczność została przedłożona umowa sprzedaży pakietu wierzytelności, a z załącznika do tej umowy wynikało, że pakiet ten obejmował również dług pozwanych.

Niesłuszny zarzut przedawnienia

Sąd okręgowy uznał podniesiony przez pozwanych zarzut przedawnienia za pozbawiony podstaw. Zgodnie z art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczenia związanego z działalnością gospodarczą wierzyciela wynosi trzy lata. Jednakże stosownie do art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zdaniem sądu okręgowego, w omawianej sprawie doszło do przerwania biegu przedawnienia, skoro bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, uzyskał na niego klauzulę wykonalności i skierował go do egzekucji komorniczej.

Apelacja pozwanych

Pozwani zaskarżyli wyrok sądu okręgowego apelacją, w której zarzucili między innymi naruszenie przez sąd przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. Pozwani wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa.

Rozstrzygnięcie SA

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Najnowsze orzecznictwo

Sąd drugiej instancji przypomniał, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, wyrażonym m.in. w uchwale z 29.06.2016 r. w sprawie III CZP 29/16 (LEX nr 2067028), nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Sąd pierwszej instancji nie wziął jednak pod uwagę powyższego stanowiska, dlatego też koniecznym jest ponowne rozpoznanie sprawy i zbadanie zasadności podniesionego zarzutu przedawnienia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14.06.2017 r., V ACa 460/16

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s