Pozew nie musi zawierać informacji o przedsądowej mediacji stron

1-teczka-marcin-lampart-v01Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że brak jest podstaw do zwrotu pozwu z tego powodu, że powód nie wskazał, czy podejmował przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Informacja tego rodzaju nie stanowi bowiem warunku formalnego pozwu.

W sprawie o zapłatę, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Katowicach, powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. W zarządzeniu wskazującym braki formalne pozwu wyszczególniono m.in., że powód powinien wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, powód został zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia.

Brak informacji co do mediacji

W zakreślonym terminie powód nie wskazał, czy podejmował on przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Jednocześnie powód uzupełnił pozostałe mankamenty pozwu wyszczególnione w wezwaniu dotyczącym jego braków formalnych.

Zwrot pozwu

Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zarządził zwrot pozwu. Przyczyną dla której zwrócono pozew było nieprzedstawienie przez powoda informacji o prowadzeniu przedsądowej mediacji ze stroną przeciwną. Przewodniczący uznał, że powód nie usunął wszystkich braków formalnych pozwu, co uzasadniało wydanie zarządzenia o zwrocie pozwu.

Zażalenie powoda

Z rozstrzygnięciem o zwrocie pozwu nie zgodził się powód, który wniósł zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Uwzględnione zażalenie

Sąd Apelacyjny uznał zażalenie powoda za uzasadnione i w związku z tym uchylił zaskarżone zarządzenie.

Rozstrzygnięcie o zwrotu pozwu

Sąd drugiej instancji przypomniał, że zwrot pozwu możliwy jest tylko wówczas gdy strona nie usunie w terminie braków konstrukcyjnych (formalnych) pozwu, przez które pozew nie może otrzymać prawidłowego biegu. Kodeks postępowania cywilnego wyszczególnia braki formalne pozwu w art. 187 k.p.c., a także w art. 126 k.p.c. i 126(1) k.p.c.

Podstawą rozstrzygnięcia o zwrocie pozwu jest art. 130 k.p.c. Zgodnie z § 1 tego przepisu jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Natomiast na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Informacja o przedsądowych rozmowach nie jest niezbędna w pozwie

Sąd odwoławczy przyjął, że w analizowanej sprawie brak było podstaw do zwrotu pozwu. Powód uzupełnił bowiem braki formalne pisma inicjującego postępowanie. Sąd Apelacyjny w Katowicach podkreślił, że powód, wezwany do uzupełnienia braków konstrukcyjnych pozwu, nie przedstawił jedynie informacji co do okoliczności prowadzenia mediacji z pozwanym. Informacja o tym, czy strony podjęły przed procesem próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, o przyczyny niepodjęcia rozmów ugodowych, nie stanowi braku formalnego pozwu. Okoliczność tego rodzaju, czy strony prowadziły rokowania przed procesem sądowym, nie uniemożliwia bowiem nadania sprawie biegu. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyjaśnił, że z tego też względu nieprzedstawienie tej informacji w pozwie nie może skutkować zwrotem pisma.

Mając powyższe na względzie sąd drugiej instancji wskazał, że zaskarżone przez powoda zarządzenie o zwrocie pozwu nie było zasadne. Powyższe skutkowało więc koniecznością uchylenia zaskarżonego zarządzenia.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie I ACz 823/16, Lex nr 2076754.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s