Udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

1-DSC_2154Możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta również po jego śmierci może mieć bardzo istotne znaczenie dla członków jego rodziny. Nie chodzi tutaj tylko o roszczenia względem lekarzy prowadzących, ale również, a może wręcz przede wszystkim, o profilaktyczną ochronę zdrowia spokrewnionych ze zmarłym osób. Informacje zwarte w dokumentacji medycznej zmarłego mogą mieć istotne znaczenie dla wczesnego wykrycia chorób genetycznych, ale i chorób, którymi zmarły mógł jeszcze za życia zarazić swoją rodzinę.

Krąg podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej określa art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., dalej: uopp). Zgodnie z tym przepisem, dokumentację udostępnia się, m.in. następującym podmiotom:

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

  1. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

Przepis ten statuuje zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dokumentacji medycznej. Brak jest możliwości rozszerzania go z uwagi na gwarancyjny charakter przepisu, którego celem jest w pierwszej kolejności ochrona prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, a także tajemnicy informacji w niej zawartych.

W szczególności, w odniesieniu do dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta, wymagane jest posiadanie odpowiedniego upoważnienia dla osoby żądającej takiego dostępu. Ustawa nie określa, w jakiej formie upoważnienie do powinno zostać udzielone. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w § 8 zawarto regulację, zgodnie z którą „w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej: (…) 2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej;” Jakkolwiek w doktrynie dopuszcza się udzielenie upoważnienia w drodze ustnej (np. przez pacjenta, który w trakcie hospitalizacji nie może się podpisać), to powinno to mieć charakter wyjątkowy i co do zasady należy wymagać upoważnienia pisemnego, które powinno zostać dołączone do dokumentacji medycznej.

Możliwe jest, że pacjent udzielił upoważnienia danej osobie do dostępu do dokumentacji medycznej i upoważnienie takie znajduje się w dokumentacji innego podmiotu leczniczego, np. przychodni czy lekarza rodzinnego. Jeżeli upoważnienie nie zawiera w tym zakresie ograniczeń, to brak jest przeszkód, aby upoważnienie takie stosować do dokumentacji innych podmiotów leczniczych. Taki wniosek znajduje potwierdzenie w tezie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r. II OSK 1539/13, w którym sąd ten stwierdził, ze „ustawodawca w art. 26 ust. 2 ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta użył co prawda terminu „prawo wglądu w dokumentację medyczną”, w przypadku osoby upoważnionej przez zmarłego pacjenta, jednak zakładając racjonalność ustawodawcy nie sposób uznać, że jego celem było zawężenie uprawnień do udostępnienia dokumentacji jedynie do sytuacji śmierci pacjenta w konkretnej placówce medycznej, w której złożył stosowne oświadczenie. Takie ograniczenie uprawnień nie wynika bowiem wprost z żadnych przepisów prawa regulujących prawo dostępu do dokumentacji medycznej.

Zaniedbania w kwestii udzielenia pisemnego upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną nie da się naprawić, stąd rozsądniej będzie pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie.

1 komentarz do “Udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

  1. Od lutego 2019r. spore zmiany nastąpiły w udostępnianiu dokumentacji. Zgodnie z przepisami (m.in. znowelizowane art. 26 ustawy o prawach pacjenta oraz art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), placówka medyczna poza dotychczas uprawnionymi osobami (osoba upoważniona przez pacjenta za życia oraz przedstawiciel ustawowy) dokumentację medyczną ma udostępniać osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s