Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką w okolicznościach zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną.

Obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają prawa wierzyciela do wszczęcia egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką. W przypadku jednak gdy wartość ustanowionej hipoteki przewyższa wartość nieruchomości egzekucja dla wierzyciela osobistego okaże się bezskuteczna.

Zgodnie z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelności zabezpieczone hipoteką korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami. Skierowanie egzekucji do nieruchomości obciążonej hipoteką spowoduje, że wierzyciel hipoteczny (podmiot, na rzecz którego ustanowiono hipotekę), nawet jeżeli nie prowadzi postępowania egzekucyjnego i tak otrzyma swoją wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż regulacja zawarta w art. 65 ust. 1 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Czytaj dalej

Możliwości potrącenia kosztów podnoszenia kwalifikacji pracownika z wynagrodzenia za pracę

Obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

W określonych przypadkach pracodawca jest zobowiązany do dokonywania potrąceń i taka czynność nie wymaga zgody pracownika. Pozostałe wierzytelności mogą być potrącane jedynie za zgodą pracownika. Czytaj dalej